چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی

Fourth National Conference on Humanities

پوستر چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی

چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،شركت توسعه دانش فرزانگان ايرانيان در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی