کنفرانس علمی پژوهش در علوم انسانی با محوریت ویژه مدیریت و جهش تولید، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

کنفرانس علمی پژوهش در علوم انسانی با محوریت ویژه مدیریت و جهش تولید

Scientific conference on research in humanities with special focus on management and production leap

پوستر کنفرانس علمی پژوهش در علوم انسانی با محوریت ویژه مدیریت و جهش تولید

کنفرانس علمی پژوهش در علوم انسانی با محوریت ویژه مدیریت و جهش تولید در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،انديشكده مطالعات علوم و فناوري اشراق در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس علمی پژوهش در علوم انسانی با محوریت ویژه مدیریت و جهش تولید مراجعه فرمایید.