دومین همایش ملی پژوهش در علوم انسانی با محوریت ویژه مدیریت و جهش تولید، تیر ماه ۱۴۰۱

دومین همایش ملی پژوهش در علوم انسانی با محوریت ویژه مدیریت و جهش تولید

The Second National Conference on Research in the Humanities with a special focus on management and production leap

پوستر دومین همایش ملی پژوهش در علوم انسانی با محوریت ویژه مدیریت و جهش تولید

دومین همایش ملی پژوهش در علوم انسانی با محوریت ویژه مدیریت و جهش تولید در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۱ توسط ،انديشكده مطالعات علوم و فناوري اشراق در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش در علوم انسانی با محوریت ویژه مدیریت و جهش تولید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی پژوهش در علوم انسانی با محوریت ویژه مدیریت و جهش تولید