پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی، مرداد ماه ۱۴۰۱

پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی

Fifth International Conference on Health, Crisis and Safety

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی

پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی