چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی

Fourth International Conference on Health, Crisis and Safety

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی

چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ، سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی