دومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی، مرداد ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی

Second International Conference on Health, Crisis and Safety

پوستر دومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی

دومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی