کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز 1404، دی ماه ۸

کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز 1404

National Conference on Law in Perspective 1404

پوستر کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز 1404

کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز 1404 در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز 1404 مراجعه فرمایید.


کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز 1404 در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز 1404 مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز 1404