پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی، بهمن ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی

Fifth International Conference on Law and Judicial Sciences

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی

پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی