دومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی، تیر ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی

2nd International Conference on Law and Judicial Sciences

پوستر دومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی

دومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی مراجعه فرمایید.


دومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی