اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم انسانی، بهمن ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم انسانی

First International Conference on Law and Humanities

پوستر اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم انسانی

اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم انسانی در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم انسانی