ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی، آذر ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی

The 6th International Conference on Law and Judicial Sciences

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی

ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی