چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی، تیر ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی

Fourth International Conference on Law and Judicial Sciences

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی

چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی