هشتمین کنگره ملی تازه یافته ها در مطالعات زبان انگلیسی، شهریور ماه ۱۳۹۹

هشتمین کنگره ملی تازه یافته ها در مطالعات زبان انگلیسی

8th National Congress of New Finds in English Language Studies

پوستر هشتمین کنگره ملی تازه یافته ها در مطالعات زبان انگلیسی

هشتمین کنگره ملی تازه یافته ها در مطالعات زبان انگلیسی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،انجمن فناوری های بومی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنگره ملی تازه یافته ها در مطالعات زبان انگلیسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره ملی تازه یافته ها در مطالعات زبان انگلیسی