پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان، بهمن ماه ۱۳۹۶

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان

Fifth International Conference on Applied Research in Language Studies

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان