سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان، بهمن ماه ۱۳۹۴

سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان

سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان