چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان، آذر ماه ۱۳۹۵

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان

Fourth International Conference on Applied Research in Language Studies

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه آموزش عالي نيكان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان