چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع، شهریور ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع

Fourth National Conference on Entrepreneurship and Industrial Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع

چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع