کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع، اسفند ماه ۱۳۹۸

کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع

National Conference on Entrepreneurship and Industrial Engineering

پوستر کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع

کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.


کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی کارآفرینی و مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.