اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی، دی ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

The first international conference on new findings in science and technology

پوستر اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۴ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی