پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی، بهمن ماه ۱۳۹۶

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی

Fifth International Conference on Electrical and Computer Engineering with Emphasis on Indigenous Knowledge

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی