پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی، بهمن ماه ۱۳۹۶

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی (غیرانتفاعی-غیردولتی)،موسسه آموزش عالي مقدس اردبيلي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی