کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر، شهریور ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر

International Conference on New Research Findings in Electrical Engineering and Computer Science

پوستر کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر

کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ توسط ،موسسه آموزش عالي نيكان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر