چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر، دی ماه ۱۳۹۵

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۹۵ توسط ،موسسه آموزش عالي صالحان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر