سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر، شهریور ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر

پوستر سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر

سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،موسسه آموزش عالي نيكان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر