دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، شهریور ماه ۱۳۹۲

دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین

The National Conference on Modern Management Sciences

پوستر دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین

دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۲ توسط ،موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي حكيم جرجاني در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین