همایش علوم مدیریت نوین، شهریور ماه ۱۳۹۱

همایش علوم مدیریت نوین

The Conference on Modern Management Sciences

پوستر همایش علوم مدیریت نوین

همایش علوم مدیریت نوین در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۱ توسط ، در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش علوم مدیریت نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش علوم مدیریت نوین