ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

06th Congress of the Iranian Metallurgical Society

ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران در تاریخ ۶ آبان ۱۳۸۱ تا ۸ آبان ۱۳۸۱ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران