پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، آبان ماه ۱۳۸۰

پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

05th Congress of the Iranian Metallurgical Society

پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۸۰ توسط ،انجمن مهندسی متالورژی ایراندانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران