پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

05th Congress of the Iranian Metallurgical Society

پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۸۰ تا ۱۶ آبان ۱۳۸۰ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران