نهمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، آذر ماه ۱۳۸۹