هشتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

هشتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

8th Conference of Industries and Mines R&D Centers

هشتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در تاریخ ۹ تیر ۱۳۸۸ توسط انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای تخصصی همایش:
● جایگاه صنعت و معدن در نظام ملی نوآوری ... 
● سیاستگذاری وتعیین استراتژی نوآوری در راستای رقابت پذیری در واحدهای صنعتی و معدنی ... 
● اهمیت و برنامه عملیاتی آینده نگاری نوآوری دررسیدن به اهداف سند چشم انداز ... 
● فرآیند ها ، روشها و ابزارهای آینده نگاری نوآوری ... 
● سبک های نوین (Paradigm) در نوآوری (نوآوری باز ، خوشه های نوآوری ، ...) ... 
● اندازه گیری و مدیریت نوآوری ... 
● دستاوردهای نوآوری صنعتی و معدنی ... 


مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن