هفدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی، دی ماه ۱۴۰۰

هفدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی

17th International Conference on Human Resource Development

پوستر هفدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی

هفدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی در تاریخ ۲۰ دی ۱۴۰۰ توسط ،سازمان مدیریت صنعتی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین کنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی