اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی، آبان ماه ۱۳۸۲

اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی

1st Conference on Human Resources Development

اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی در تاریخ ۳ آبان ۱۳۸۲ توسط ،سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايرانموسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی