هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

07th Conference on Human Resources Development

هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۰ تا ۱۵ آبان ۱۳۹۰ توسط مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی