نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

9th Conference on Human Resources Development

پوستر نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۲ تا ۲۹ آبان ۱۳۹۲ توسط مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:

- نشر و گسترش دانش توسعه منابع انسانی
- توسعه و ترویج نگرش تخصصی و علمی به توسعه منابع انسانی
- معرفی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی توسعه منابع انسانی و کاربرد آنها در سازمانهای پیشرو و آینده نگر
- تبادل تجربه پیرامون دستاوردهای توسعه منابع انسانی در بنگاه‌های کسب و کار

محورهای کنفرانس:

- سند راهبردی منابع انسانی: اصول مبانی و ملزومات
- نقش توسعه منابع انسانی در گذار از بحران و تنگناهای مدیریتی و سازمانی
- حرفه ای گرایی در مدیریت منابع انسانی: چالش ها و راهکارها
- چالش های جذب نیروهای حرفه ای؛ عدم تناسب و توازن در بازار کار و نیاز سازمان ها
- تناسب شغل و شاغل، شایسته گزینی و شایسته پروری؛ موانع و ضرورتها
- چالش های درونی و بیرونی کارآمدی و بهره وری منابع و سرمایه های انسانی در سازمانها
- مدیریت منابع انسانی و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانها
- مدیریت عملکرد منابع انسانی: تاثیر عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
-  نوآوری فردی وسازمانی در توسعه منابع انسانی؛ الگو ها و روش ها
- اثربخشی فعالیت های منابع انسانی از دیدگاه ذینفعان به عنوان شرکای استراتژیک
- مدلهای تغییر و تحول در توسعه منابع انسانی
- مدیریت منابع انسانی: موانع ذهنی، نگرشی و عادات رفتاری 
- توسعه مدلهای دانشی در مدیریت منابع انسانی: نظریه پردازی با رویکرد  بومی سازی
- مدیریت استعداد ها: مربی گری و توسعه منابع انسانی
- مدیریت منابع انسانی و شبکه سازی اجتماعی
- بهینه کاوی،تجارب ‌و‌ الگوهای موفق سازمانی در فعالیتهای منابع انسانی