سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

3rd Conference on Human Resources Development

سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۵ تا ۱۴ آذر ۱۳۸۵ توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی