اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی

اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی

1st Conference on Human Resources Development

اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی در تاریخ ۳ آبان ۱۳۸۲ تا ۴ آبان ۱۳۸۲ توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی