پنجمین کنفرانس بینالمللی بازیهای رایانهای، فرصتها و چالشها، بهمن ماه ۱۳۹۸

پنجمین کنفرانس بینالمللی بازیهای رایانهای، فرصتها و چالشها

The 5th International Conference on Computer Games; Challenges and Opportunities

پوستر پنجمین کنفرانس بینالمللی بازیهای رایانهای، فرصتها و چالشها

پنجمین کنفرانس بینالمللی بازیهای رایانهای، فرصتها و چالشها در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بینالمللی بازیهای رایانهای، فرصتها و چالشها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بینالمللی بازیهای رایانهای، فرصتها و چالشها