دومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها، بهمن ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها

2nd National Conference on Computer Games; Challenges and Oppertunities

پوستر دومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها

دومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها