سومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها، بهمن ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها

3rd National Conference and 1st International Conference on Computer Games; Challenges & Opportunities

پوستر سومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها

سومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها