پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

5TH CONFERENCE AND EXHIBITION ON ENVIRONMENTAL ENGINEERING

پوستر پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۰ تا ۱ آذر ۱۳۹۰ توسط سلکو و دانشگاه تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست