اولین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران، دی ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران

First National Conference on Biological and Chemical Science and Technology Innovation of Iran

پوستر اولین کنفرانس ملی نوآوری  و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران

اولین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۸ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران