پنجمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی، اسفند ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی

Fifth National Conference on Innovation in Agriculture, Animal Sciences and Veterinary Medicine

پوستر پنجمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی

پنجمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی