کنفرانس ملی نوآوری کشاورزی،علوم دامی و دامپزشکی، اسفند ماه ۱۳۹۸

کنفرانس ملی نوآوری کشاورزی،علوم دامی و دامپزشکی

National Conference on Agricultural Innovation, Animal Science and Veterinary Science

پوستر کنفرانس ملی نوآوری کشاورزی،علوم دامی و دامپزشکی

کنفرانس ملی نوآوری کشاورزی،علوم دامی و دامپزشکی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی نوآوری کشاورزی،علوم دامی و دامپزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی نوآوری کشاورزی،علوم دامی و دامپزشکی