چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی، شهریور ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی

Fourth National Conference on Innovation in Agriculture, Animal Sciences and Veterinary Medicine

پوستر چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی

چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی