چهارمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی، اسفند ماه ۱۳۹۹

چهارمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی

Fourth International Conference on Persian Language and Literature

پوستر چهارمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی

چهارمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی