شانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه، آذر ماه 93