شانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه آذر 93