چهاردهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران، مهر ماه ۱۳۹۱

چهاردهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران

The 14th Annual Conference and the International Congress of Pathology and Laboratory Medicine

پوستر چهاردهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران

چهاردهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ توسط در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران مراجعه فرمایید.


چهاردهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ توسط در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در چهاردهمین همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران