نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

9th National Seminar on Watershed Management

نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه یزد در شهر یزد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران