دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، اسفند ماه ۱۳۸۴

دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

02nd National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management

دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۸۴ توسط ،انجمن مهندسی آبیاری و آب ایرانانجمن مهندسي آبياري و آب ايران در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک