دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

02nd National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management

دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۸۴ تا ۴ اسفند ۱۳۸۴ توسط انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک